In Discipline: Talks from the European Side

Welcome to In Discipline: 2015, dear readers! This evening, I have the pleasure of introducing Mikaela Minga, a researcher at the Albanian Institute of Anthropology and Arts who also currently teaches courses at the Faculty of Music in Tirana. Her thoughts and reflections offer us valuable perspectives on the field in Albania; many thanks for your contribution, Mikaela!

~Liza

DSCN3645

Welcome to the blog, Mikaela – we’re so happy to have you! Let’s start with your academic history. Where have you studied? 

Kam filluar të studioj muzikë që fëmijë. Pianoja më hapi rrugën drejt këtij arti dhe për më shumë se 12 vjet u bë pjesë e pandashme e imja. Pas mbarimit të shkollës së mesme, vendosa të studioj muzikologji në Fakultetin e Muzikës, në Tiranë. U diplomova në vitin 2006 me një tezë për muzikën e filmit. Më pas, vazhdova Masterin Shkencor me një punim për Folk Songs të Luciano Berios. Ky i fundit u botua si libër në vitin 2008. Prej vitit 2006 deri në 2010 dhashë cikle leksionesh në Universitetin e Arteve për muzikë filmi, analizë forme. Në vitin 2010 fillova studimet e doktoraturës, duke u profilizuar më shumë drejt etnomuzikologjisë. Prapëseprapë, nuk do ta përkufizoja punën time si krejt ‘etnomuzikologjike’ dhe duke marrë parasysh atë çfarë kam bërë gjatë dhjetë viteve të fundit, do ta cilësoja veten si një etno/muzikologe.

As a child, I started to study piano. For more than twelve years, this instrument led me towards the world of classical music. After finishing high school, I decided to study musicology and graduated in 2006 at the Faculty of Music, in Tirana, with a thesis on Film Music. Two years later, I finished my master’s degree with a work on Luciano Berio’s Folk Songs. The latter has been published successively in a book. From 2006 up to 2010 I taught Film Music and Music Analysis at the University of Arts in Tirana. I had to focus on ethnomusicology studies, during my PhD (2010), although I wouldn’t define my research project as strictly ‘ethnomusicological’. I tend to consider myself as an ethno/musicologist, which is what I have been doing as a scholar for more than ten years until now.

What motivated your academic move away from Albania?

Në vitin 2010, fitova një bursë studimi nga Universiteti i Milanos për të vazhduar doktoraturën atje. E konsiderova si një lëvizje të domosdoshme, pasi Shqipëria në atë moment më ofronte shumë pak në pikëpamje të punësimit, por edhe të ecjes përpara në profesionin që kisha zgjedhur.

Përvoja ime atje ishte shumë me vlerë sepse munda të zgjeroj njohuritë e mia teorike në nivele ndërdisiplinore dhe gjithashtu të njoh nga afër zhvillimet e etnomuzikologjisë dhe muzikologjisë në nivel ndërkombëtar. Pjesë e kësaj përvoje ishte edhe një qëndrim 6-mujor në New York, në Cuny-Graduate center.

U riktheva sërish në Shqipëri, pas përfundimit të doktoraturës dhe aktualisht punoj pranë Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimeve të Artit. Jap gjithashtu mësim si pedagoge e ftuar në Universistetin e Arteve.

In 2010, I moved to Italy for my PhD studies, with a Fulbright scholarship from the University of Milan. Albania did not offer that much in terms of professional growth and employment. The reason why I moved to another country was for broadening my knowledge and experiences.

Doing the PhD studies abroad were a great opportunity for me. I had the chance to widen my knowledge on an interdisciplinary level and also to get in touch with the international academic world. Part of this experience was also a stay in New York as a visiting scholar at the CUNY Graduate Center.

After my dissertation, I moved to Albania and now I am holding a three-year position as a researcher at the Institute of Anthropology and Art Studies. In the meantime, I teach two courses (film music and musical analysis) at the University of Arts.

Can you tell us about theories or issues that you’ve tackled in your personal research?

Me punimin e doktoraturës u fokusova tek qyteti dhe muzika urbane. Tema bën fjalë për muzikën korçare gjatë shekullit 20 dhe më konkretisht për një repertor këngësh dhe praktikash muzikore shumë të njohura në qytet, por pak të studiuara. Kam trajtuar marrëdhënien mes të shkuarës dhe së tashmes në zhvillimin e kësaj muzike, duke pasur si qasje teorike studimet mbi qytetin, antropologjinë dhe etnomuzikologjinë urbane, etno-historinë, historinë gojore dhe studimet mbi diktaturat totalitare në Europën juglindore.

My PhD project was concerned with a particular song genre that developed in the city of Korça (situated in the southeastern part of Albania) during the twentieth century. Thus, urban music and the city were the main topics in my work. My theoretical approach shared elements in common with city studies, urban anthropology and urban ethnomusicology, ethno history, oral history, and studies of communism and totalitarianism in southeast Europe.

What is the state of ethnomusicology in your academic world?

Etnomuzikologjia në Shqipëri mbetet ende një disiplinë e kufizuar brenda kuadrit nacional dhe zhvillimeve muzikore të botës shqipfolëse. Studimet dhe kërkimet shkencore janë të gjitha të përqendruara në këtë drejtim. Studimet mbi folklorin në Shqipëri dhe praktikat muzikore të traditës, zënë vendin kryesor. Në fakultetin e muzikës, pranë Universitetit të Arteve mbahen cikle leksionesh etnomuzikologjie. Ndërsa kërkimi shkencor është i ndarë nga mësimdhënia dhe është i përqendruar në Institutin e Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Arteve, tek i ashtuquajturi departamenti i folklorit. Revistat shkencore që publikohen nga Instituti janë: Kultura Popullore dhe Studime për Artin.

Ethnomusicology is oriented towards national-based research projects. The scholars concern themselves with issues and topics that deal with musical practices from the Albanian-speaking regions. The department is concerned primarily with folklore studies and traditional based musical practices. Ethnomusicology courses are taught at the faculty of music while the research is apart from teaching. It is covered by the so-called Folklore Department at the Albanian Institute of Anthropology and Arts. The journals published by the Institute are Kultura Popullore [Folk Culture] and Studime për Artin [Art Studies].

Is music performance part of your program?

Performanca është pjesë e fakultetit të muzikës dhe jo e institutit i cili ka si bazë kërkimin shkencor.

Music performance is part of the programs taught in the faculty of music. It is not something that concerns the research programs of the institute.

What issues would you highlight regarding the weight of economic/political power (or lack thereof) and academic production at your institution?

Roli i politikës në organizimin dhe strukturën e institutit është thelbësor. Mjafton te përmendim që më 2007, ky institut kaloi një reformë strukturimi thelbësor. Nga pjesë e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë ai u integrua brenda Qendrës së Studimeve Albanologjike që u ngrit në atë periudhë. Me ndryshimet qeveritare më 2013, pritet një reformë e re.

Përveç kësaj, mbështetja ekonomike për qendrat e studimit shkencor është minimale sidomos për sa i takon përditësimit të informacionit në fushat përkatëse, ekspeditave studimore, abonimeve me botimet shkencore.

Bibliotekat janë të pajisura kryesisht me botimet etnomuzikologjike shqiptare. Është shumë problem ndërkohë, gjetja e botimeve joshqiptare, për arsye sepse bibliotekat kanë shumë pak mundësi financiare për të blerë libra të rinj, sidomos bibliotekat e instituteve. Kjo është një pengesë për studimet. Përpiqem të bëj çfarë është e mundur në rrugë individuale, shpesh e ndihmuar edhe nga kolegë të mite jashtë Shqipërisë.

It is fundamental. In 2007, the institute went through a large restructuring reform. It moved from the umbrella of Albanian Academy of Sciences (Akademia e Shkencave) to the newly established Center of Albanian Studies (Qendra e Studimeve Albanologjike). The new government that came from the elections of 2013 announced that a new reform is going to be launched soon.

In any case, the lack of funding is particularly felt when it comes to doing fieldwork research. There is also no institutional access with the latest updates from international resources or databases from the international academic world. Most of the major funding comes from foreign associations, foundations or embassies.

The libraries have few ethnomusicologial books in Albanian language. It is quite difficult to find foreign books because they do not have enough funding for buying them. It is a hindrance for the work I am doing so I try to do my best as an individual to overcome it. In doing this, I have to thank my colleagues abroad that help me for finding the materials I need.

Is there pressure at your university to produce a number of articles per semester – in English or another specific language?

Presupozohet që si kërkues duhet të “prodhojmë” një artikull në vit, por nuk është se ka një presion shumë të madh nga ana e strukturave drejtuese të departamentit për një gjë të tillë. Botimet që duhet të bëjmë, duhet të jenë në gjuhën shqipe, por janë të mirëpritura gjithashtu edhe botime të tjera, plus, në gjuhë të huaja.

As researchers we are supposed to produce an article every year. In any case, there is not too much pressure for that. Any material published in a foreign language is appreciated, but the main article that one is supposed to write should be in Albanian language.

What was your experience in terms of funding in your home institution?

Instituti mbështet punën e një kërkuesi shkencor me një rrogë mujore e cila në nivel europian është relativisht e ulët. Mesatarisht tek 500 euro.

The institution funds the research work I am doing with a monthly salary, which is rather low compared to European income standards. The average is 500 euro.

Would you say that hiring conditions are fair?

Ndonëse mund të ketë përjashtime, nepotizmi, klientelizmi dhe bindjet politike mbeten një pengesë e ndjeshme në punësimet e stafit akademik.

Duke qenë se studimet e doktoraturës i bëra në Itali, mund të them që nga një krahasim i përgjithshëm ka ende shume gjëra për t’u bërë në pikëpamjen administrative dhe po ashtu sa i takon kritereve të “prodhimit” shkencor në Shqipëri dhe vlerësimit në mënyrë objektive të tij.

Although there might be few exceptions, nepotism, favoritism, and political alignment tend to be a continuous hint in the employment of the academic staff.

The opportunity of studying abroad made me see many discrepancies at the moment I came back in Albania.This when it comes to the institutional level of research and teaching and also to the evaluation or the criteria of scientific work productions.

Is there frequent communication among European-based ethnomusicologists?

Komunkimin me etnomuzikologë europiane është bërë deri tani në nivelin personal të njohjeve të mia. Këto vijnë kryesisht nga periudha e doktoraturës. Shpresoj që në të ardhmen, të ketë një format më institucional. Një gjë që mungon dhe që për mua do të ishte shumë e nevojshme lidhet me krijimin e një komunikimi më aktiv midis studiuesve nga vendet fqinje, si Greqia, Turqia, Bullgaria, Serbia, Mali i Zi, etj.

There is primarily personal communication, which is based on the scholars I came to know during my own PhD studies. I hope I will have an opportunity to extend this form of communication on an institutional level. On the other hand, I think it is necessary at this point to create networks of communication with scholars from neighboring countries such as Greece, Turkey, Bulgaria, Serbia, Montenegro and so on.  

What are your own future professional plans?

Për momentin, dëshiroj të vazhdoj punën kërkimore, por bashkëngjitur me mësimdhënien. Për mua janë dy gjëra që duhet të shkojnë në krah të njëra tjetrës.

For the moment, I am planning to continue my research work and align it with teaching. In my opinion, they are both complementary to each other for the work we do.

It’s been wonderful to hear from you, Mikaela. Let’s close with your thoughts on the future of ethnomusicology in your region. What professional opportunities exist?

Etnomuzikologjia është një disiplinë relativisht e kufizuar, ndonëse mundësitë efektive të këtij profili në Shqipëri paraqiten të larmishme. Mjafton të përmendim nevojën për të studiuar periudhën totalitare, ashtu edhe zhvillimet e 20 viteve të fundit, post-komuniste. Mundësitë e punësimit mbeten gjithashtu të kufizuara. Ka vetëm dy institucione në të cilat një etnomuzikolog mund të punojë si i tillë: Fakulteti i muzikës dhe Instituti i Antropologjisë dhe Studimeve të Artit.

Duke e konsideruar veten deri diku me fat, që m’u dha mundësia të punoj në këto institucione, shpresoj që të kontribuoj në përmirësimin e kësaj gjendjeje dhe në hapjen e këtyre qendrave drejt një gjeografie rajonale dhe ndër-rajonale.

Ethnomusicology represents a rather constrained field in Albania, although the ethnomusicologists have a lot of issues they could deal with. Just to mention, for example the totalitarian period, or the post-communist one. The job opportunities are related to two main institutions: teaching at the Faculty of Music in Tirana or being a researcher at the Institute of Anthropology and Arts.

I was given the opportunity to work in these institutions so I hope that my professional contribution and the ones of other young colleagues like me will bring improvements to this situation.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s